CGV

Conditions générales de vente 

1 – Objet 

Les conditions générales de vente décrites ci-après concernent les différents services proposés par Françaisie. Il sagit des services de cours et des abonnements aux services du site françaisie.com.  

2 – Facturation et modalités de paiement 

Facturation et modalités de paiement sont conformes à la loi européenne. 

  • Le service des cours
    Conformément à la loi européenne, le client possède un droit de rétractation dun délai de 14 jours. 

Si le client veut être remboursé de son achat, il devra contacter le service des cours et linformer de son souhait dannuler son choix à francaisie@francaisie.com . Le client doit impérativement faire sa demande dans un délai de 14 jours après son achat.  

La société Françaisie remboursera intégralement la somme payée alors à la personne dans les 14 jours suivant la réception de la demande. 

  • Loffre dabonnement aux services du site d´internet françaisie.com 

Conformément à la loi européenne, le client ne possède pas de droit de rétractation (contenus numériques en ligne). La société Françaisie conseille aux personnes de souscrire à labonnement dun mois lors de leur premier achat.  

Plus dinformations :  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR  

 

3 – Confidentialité 

La société Françaisie et le client sengagent réciproquement à garder confidentiels les informations et documents, quelles que soient leur forme et leur nature (économique, technique, commerciaux…) auxquels ils pourraient avoir eu accès dans le cadre de lexécution de la prestation ou à loccasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion de lachat. 

4 – Informations et libertés 

Des données à caractère personnel sont collectées par la société Françaisie afin de pouvoir répondre à la demande du client et de le tenir informé des offres de service de Françaisie.  

Aucune information personnelle nest cédée à des tiers. Conformément à la règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le client a la possibilité, à tout moment, dexercer un droit daccès, de rectification ou de suppression des données que la société Françaisie a collecté. 

Pour exercer lun de ces droits, une demande écrite devra être adressée à Sébastien Boschat, Proutěná 378/18, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, République tchèque, ou par mail (francaisie@francaisie.com) 

5 – Droit applicable – attribution de compétence 

Les présentes CGV sont régies par les lois Européennes. En cas de litige survenant entre le client et la société Françaisie à loccasion de lexécution du contrat, il sera recherché une solution à lamiable et, à défaut, le règlement sera du ressort du tribunal de Prague (République tchèque). 

Všeobecné obchodní podmínky 

 

1 – Účel 

Níže popsané všeobecné obchodní podmínky se týkají služeb nabízených společností Françaisie. Jedná se o poskytování jazykových kurzů a předplatného na služby webové stránky www.françaisie.com

 

2 – Fakturace a platební podmínky 

Fakturace a platební podmínky jsou v souladu s evropským právem. 

 

  • Nákup jazykových kurzů 

V souladu s evropským právem má zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů. 

 

Pokud si zákazník přeje, aby mu byla částka za nákup vrácena, musí informovat společnost Françaisie o svém přání zrušit zakoupený jazykový kurz, a to na e-mailové adrese francaisie@francaisie.com. Zákazník musí podat žádost do 14 dnů od nákupu služby. Společnost Françaisie následně zákazníkovi vrátí zaplacenou částku do 14 dnů od obdržení jeho žádosti zaslané na výše uvedený e-mail. 

 

  • Nákup předplatného služeb webu www.françaisie.com 

V souladu s evropským právem nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy (digitální obsah online). Společnost Françaisie doporučuje, aby si lidé při prvním nákupu pořídili měsíční předplatné.  

 

Podrobnější informace:  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR   

3 – Důvěrnost 

Společnost Françaisie, a zákazník recipročně, se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích a dokumentech, bez ohledu na jejich formu a povahu (ekonomické, technické, obchodní…), ke kterým mohli mít přístup v rámci provádění služby nebo při výměně informací před uzavřením koupě. 

 

4 – Informace o ochraně osobních údajů 

Osobní údaje jsou shromažďovány společností Françaisie za účelem zajištění odpovědí na dotazy zákazníka a jeho informování o nabídkách služeb Françaisie.  

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.  

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má zákazník možnost kdykoli uplatnit právo na přístup, opravu nebo výmaz údajů, které společnost Françaisie o něm shromáždila. 

 

Pro uplatnění kteréhokoli z těchto práv je třeba zaslat písemnou žádost na adresu Sébastien Boschat, Proutěná 378/18, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, Česká republika, nebo e-mailem (francaisie@francaisie.com). 

 

5 – Rozhodné právo – určení příslušnosti 

Tyto VOP se řídí evropským právem. V případě sporu, který vznikne mezi zákazníkem a společností Françaisie během plnění smlouvy, bude hledáno smírné řešení. Pokud se tak nestane, bude příslušným soudem soud v Praze (Česká republika).